İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı

Kurumların insan kaynağını oluşturan kalifiye personel dönemin koşulları altında, takım çalışmasına entegre olamamakta, kişisel gelişimini sürdürememekte, koordinasyon ve iletişim güçlüğü çekmektedir. 

Bu durum, kalifiye olduğu öngörülen insan kaynağını, boynuna asılan plastik kimliğe mahkum etme sorununu beraberinde getirmektedir.

Çözüm; bireyin akan zamanı algılayarak, farkına vardığı evren içerisinde -kendini örnekleyerek- köklerindeki potansiyeli (bilgiyi) keşfetmesi.

Firmanız ile ilgili olarak; insan kaynakları ve yönetim organizasyon danışmanlık hizmetimize Mevcut Durum Analizi ve İhtiyaç Tespiti başlar ve ardından Çözüm Önerisi sunarak yönetim ve çalışanları ile mutabakatla Uygulama aşamasına geçip firma içi ve dışında Takip ve Gözlemleme faaliyetinde bulunarak sürekli iyileştirme şeklinde hizmet sunarız.

Mevcut Durum Analizi Aşaması

 • Mevcut durum analizi çalışması
  • Çalışan İletişim Tarzları Analizi
  • Birebir mülakatlar
  • Mevcut süreçlerin incelenmesi
 • Görev tanımlarının ve yan görevlerin gözden geçirilmesi/incelenmesi
 • Personel el kitapçığının gözden geçirilmesi
 • Personel envanterinin düzenlenmesi.
 • Tüm İnsan Kaynakları Yönetim Politikalarının gözden geçirilmesi.

İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı Aşaması

 • Yetkinlik Matrisi çıkarılması
 • Görev tanımlarının hazırlanması
 • Personel Yedekleme (Yan görev ve ikame görevlerin tanımı) yapılması
 • İşe alım süreçlerinin oluşturulması ve yönetilmesi
  • İletişim testi uygulamaları ile doğru pozisyona doğru kişilerin alınması
 • Oryantasyon süreçlerinin ve formlarının hazırlanması
 • Görevlere ait prosedürlerin oluşturulması
 • Yetkinliklerin tanımlanması
 • Kurum içindeki görevlere uygun talimatnamelerin oluşturulması
 • Yönetmeliklerin hazırlanması, hukuki kontrolün sağlanması, yayınlanması, öğretilmesi
 • İK Raporları / Başarı Göstergeleri
  • İK Rapor taslaklarının oluşturulması
 • Kurumun temel değerlerinin oluşturulması
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Politikasının oluşturulması ve kitapçığının hazırlanması.

Eğitim Planlama Aşaması

 • Eğitim ihtiyaç analizinin yapılması
 • Eğitim planının hazırlanması
 • Eğitimlerin kişi bazlı değerlendirilmesi ve kayıtlarının tutulması
 • Eğitim takip çizelgesi hazırlanması

Performans Yönetimi Danışmanlığı

 • Anahtar performans göstergelerinin hazırlanması,
 • Performans sisteminin uygulamaya konması,
 • Performans sonuçlarının takibi,
 • Çalışanlara geribildirim sağlanması.

İnsan Kaynakları Sistem Danışmanlığı

 • Performans Değerlendirme
 • Ücretlendirme
 • Özlük işlemleri kontrol ve denetimi, gerekli revizyonların yapılması. (Sözleşmeler, taahhütnameler, yönetmelikler vb. gibi)
 • Oryantasyon, çalışan yetkinlik analizleri, görev bazında yetkinlik analizlerinin tanımlanması.
 • Görev tanımlarının yetkinlik bazlı revize edilmesi ve netleştirilmesi, karşılıklı mutabakatların sağlanması.
 • Yedekleme sisteminin kurulması.
 • Ödül, ceza yönetim sisteminin oluşturulması.
 • Performans Değerlendirme kriterlerinin oluşturulması ve değerleme sisteminin uygulanması.
 • Performansa dayalı ücret sisteminin kurulması ve işlerliği.
 • Eğitim ihtiyaç analizi ve eğitim planlamalarının hazırlanması, bütçe çalışmaları.
 • Kurumsal ve bireysel gelişim eğitimlerinin çalışan profiline göre hazırlanması ve sunulması, kuruma yansıyan katma değerinin ölçülmesi.
 • Kariyer planlama sisteminin oluşturulması, kariyer haritalarının hazırlanması.